Základní škola Chvatěruby

Rozdělení ročníků

 

1. ročník - vyučující Mgr. Miroslava Moravcová, ředitelka školy

2. ročník - vyučující Věroslava Davídková, s praxí, kurz dyslexie, pedag. minimum 

3. ročník - vyučující Ing. Monika Tylová, studující PF

4. ročník - vyučující Kateřina Menclová, studující 

5. ročník - vyučující Mgr. Blanka Bělíková

1.,3.,4.,5. ročník - DiS. Lucie Elexa, školní a mimoškolní pedagogika

 

 

 

ZŠ a MŠ Chvatěruby, okres Mělník

Základní škola „

Koncepce domácí přípravy žáků

Domácí příprava žáků navazuje na přímé vzdělávací působení školy v průběhu vyučovacích hodin.

Je doplňkem činností realizovaných ve vyučovací hodině, nebo přípravou na vyučovací hodiny

následující. Při domácí přípravě si žák učivo zopakuje, procvičí, ověří, zda je dokáže samostatně

aplikovat, učí se samostatnosti, využívání různých zdrojů k vyhledávání informací, rozvíjí svou

schopnost organizovat si čas. Systematicky a účelně zadávaná domácí příprava je také jedním z

důležitých komunikačních prostředků mezi rodinou a školou. Proto je zejména na začátku školní

docházky od rodičů očekávána pomoc při organizaci času a podpůrné motivaci dítěte.

 

Zadání domácí přípravy může být v rámci třídy rozdílné. Nadaní žáci mohou dostávat kvalitativně

a kvantitativně náročnější úkoly, žáci se specifickými vzdělávacími potřebami mohou mít diferencované zadání z hlediska rozsahu a náročnosti ( např. podle typu vývojové poruchy učení).

Cíl domácí přípravy :

- procvičit a zopakovat učivo, zejména v praktických souvislostech

- věřit si úroveň pochopení učiva a schopnost samostatné aplikace poznatků

- rozvíjet u žáků smysl pro povinnost

- rozvíjet schopnost samostatně se učit

- motivovat pro nové učivo

- rozvíjet schopnost organizovat si vlastní čas

- poskytnout zpětnou vazbu žákovi, učiteli i rodičům

- pomoci rozvíjet klíčové kompetence ( zejména kompetence k učení, k řešení problémů,kompetence pracovní )

 

Zadávání, formy a typy domácí přípravy:

 

Domácí příprava může být zadána jako povinná nebo dobrovolná, frontální ( pro všechny žáky),

skupinová nebo individuální, krátkodobá nebo dlouhodobá. Respektuje zásady konkrétnosti,

srozumitelnosti a přiměřenosti a může mít podle charakteru vyučovacího předmětu různé formy

( ústní, písemnou, elektronickou, praktickou ). Zadávání domácí přípravy a její frekvence je v

kompetenci vyučujícího a to včetně případného vyžadování podpisu rodičů.

 

a) příprava pomůcek – probíhá dle rozvrhu a pokynů vyučujících jednotlivých předmětů ( učebnice,

sešity, cvičební úbor, materiál pro výtvarné a pracovní činnosti apod.)

 

b) ústní příprava – opakování učiva z předchozích hodin ( pravidla, vzorce, slovní zásoba do cizích

jazyků), příprava na ústní vystupování ( čtení, přednes básně, výklad, referát apod.)

c) písemné úkoly – pravidelné ( zejména v matematice a českém jazyce, popř. V dalších předmětech), dále záznamy o četbě, výtah, výpisek, referát, protokol laboratorních prací apod.

d) praktické úkoly – projekt, vyhledávání informací, práce s tabulkami, grafy, výtvarné a jiné

tvůrčí činnosti apod.

Kontrola a hodnocení domácí přípravy :

Probíhá ústním ověřením znalostí, kontrolou pomůcek, sešitů, pracovních sešitů, pracovních

listů, oznámkování úkolů, popř. jinými formami ( slovním vyjádřením, grafickými symboly apod.)

Zvýšená pozornost je věnována hodnocení pokroku jednotlivého žáka, pozitivní korekcí žákova

učení a případných chyb, žáci jsou vedeni k sebehodnocení a ve vhodných případech ke vzájemnému hodnocení.

Při kontrole a hodnocení domácí přípravy žáků vyučující dodržují zásady důslednosti( respektování

stanovených zásad pro domácí přípravu, vypracování domácích úkolů, estetickou úroveň úkolů,

opravu chyb) a v případě neplnění povinností ze strany žáka postupují podle příslušných ustanovení školního řádu.

Spolupráce s rodiči:

od rodičů očekáváme :

- zajištění vhodného zázemí podporujícího domácí přípravu

- pomoc při organizaci času dítěte

- pozitivní motivaci dítěte k domácí přípravě

- dohled nad přípravou dětí do školy

- trpělivost a důslednosti

- vedení dítěte k samostatnosti ( rodiče nevypracovávají úkol za dítě)

- na požádání učitele podpis stvrzující vypracování domácího úkolu ( rodiče nezodpovídají za věcnou správnost úkolu)

ředitelka školy Mgr. Miroslava Moravcová

 

 

Koncepce domácí přípravy byla projednána pedagogickou radou dne 25.8. 2020